รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 75 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
 

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลทั้ง 75 ท่าน  รางวัลละ 2,000 บาท  จากการสุ่มรายชื่อ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พ.ย.61 โดยเงินรางวัลนี้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านสมัครไว้กับ สค.รน.ภายในวันที่ 31 ธ.ค.61 

ลำดับ ทะเบียนสมาชิก ยศ - ชือ - สกุล สังกัด
1 3658 น.ท. ขวัญชัย  ศรีวับ สสท.ทร.
2 3759 พ.จ.ต. ประสิทธิ์  ใหม่จู แผนกบำนาญ
3 6598 น.ท. วสันชัย  จันศิริรัตน์ อร.
4 7408 น.ท. บรรเลง  สรวมชีพ กตอ.กร.
5 7541 พ.จ.อ. พิชิต  ศรีทองหนา โรงพยาบาลสิริกิติ์
6 7641 ร.อ. สุภาพ  คิดเหมาะ รพ.ฐท.พง.
7 9780 จ.อ. สมชาย  ชนะพาล พัน.สห.ทร.ที่ 3 กรม สห.ทร.
8 10192 จ.อ. มนตรี  ไชยวงษ์วัฒน์ กยพ.กร.
9 10545 น.อ.(พ) สราวิษณ์  บุนนาค แผนกบำนาญ
10 11206 พ.จ.อ. ปราโมทย์  หิรัญรักษ์ รจ.ทร.กรุงเทพฯ ฐท.กท.
11 12286 จ.อ. วัชระ  เจริญศิริ พัน.ร.9 รอ.กรม ร.3 พล.นย.
12 12458 พ.จ.อ. พินิจ  โอภาพ นสร.กร.
13 12483 พล.ร.ต. มณเฑียร  สุวรรณเสวตร ชย.ทร.
14 12689 น.อ.หญิง ศศิมา  ศังขจันทรานนท์ กพ.ทร.
15 12832 พ.จ.ท. ณัฐพล  มั่งเจริญ ชย.ทร.
16 12950 นาย สิทธิชัย  ศรีโยธิน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
17 13160 จ.อ. อมร  พินิจการ สห.ทร.
18 13907 ร.ท. ยุทธนา  จิตบรรจง กพ.ทร.
19 14130 พ.จ.ต. จิระศักดิ์  นรมาตย์ รร.นร.
20 14189 น.อ.หญิง สุภลักษณ์  ดารานนท์ สบ.ทร.
21 14239 พ.จ.ท. รุ่งอรุณ  ร่มเย็น สก.ทร.
22 14270 จ.อ. ชวัณวิทย์(ฉัตรภาณุ)  แสงงาม นสร.กร.
23 14494 จ.อ. ณรงค์ศักดิ์  จันทร์เกษม กรม กสพ.ฐท.สส.
24 15524 นาย เยาวเชตร์  เกตุขาว รร.นร.
25 15603 ว่าที่ น.ต. ทักษพล  น้ำหอม กตอ.กร.
26 15749 น.ต. สมเกียรติ  เกิดแย้ม สตน.ทร.(สตช.ทร.)
27 16045 ว่าที่ น.ต. พิชัย  เตชะ แผนกบำนาญ
28 16072 จ.อ. สุพจน์  ประครองพันธ์ กอง รปภ.กบร.กร.
29 16163 น.อ. อภิรัตน์  กลิ่นกุหลาบ อจปร.อร.
30 16489 พ.จ.อ. สมพงษ์  อนันตสุข ขส.ทร.
31 16668 ว่าที่ ร.ท. กฤษดา  กลางพิมาย บก.อศ.
32 16950 พ.จ.ท. ราเชน  ศรีมหาดไทย ชย.ทร.
33 17358 จ.อ.หญิง วิจิตรา  ฉัตรมณีวัฒนา ดย.ทร.ฐท.กท.
34 17419 พ.จ.อ. บรรเลง  วงศ์ทิม กลน.กร.
35 17462 นาย วีระใจ  คชราช บก.ฐท.สข.ทรภ.76
36 17950 พ.จ.อ. ณัฐพรรษ  แช่มชื่น สห.ทร.
37 18509 พ.จ.อ. ธณัชพงศ์  พุทธเจริญ พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
38 18784 จ.อ. ภุชงค์  รอดรัตน์ บก.กบร.กร.
39 18862 พ.จ.อ.หญิง กรวรรณ  วงษ์เสงี่ยม กกพศ.ฐท.สส.
40 19006 น.ต. จักรวาล  เศรษฐพงษ์ กลน.กร.
41 19497 พ.จ.อ. ศุภชัย  สุระธรรม พัน.สอ.11 กรม สอ.1 สอ.รฝ.
42 20117 จ.อ. ปัญจกฤษณ์  พงษ์เรือง กบร.กร.
43 20283 ร.ท. บุญญฤทธิ์  สุขเมือง บก.อศ.
44 20525 จ.อ. ไกรลาศ  พลอยระยับ กรม ป.พล.นย.
45 20649 จ.อ. ชัชชัย  กิจอักษร กฟก.1 กร.
46 21442 พ.จ.อ. สรรฐิติ  นันทวิทยาคม กรม สน.สอ.รฝ.
47 21586 จ.อ. บริสุทธิ์  ผ่องใส กอง รปภ.ฐท.กท.
48 21774 จ.อ. พงศธร  เนติมงคล พัน.สห.ทร.ที่ 1 สห.ทร.
49 21927 จ.อ. อิสระ  เงินช้าง กทบ.กร.
50 22189 นาย พินธุเสน  สุขโพธิ์ อจปร.อร.
51 22314 จ.อ. ศุภโชค  เกิดลาภ ทรภ.59
52 22617 ร.อ. สราวุฒิ  สายทวี กฟก.2 กร.
53 22884 พ.จ.อ. ศักดิ์ไชย  นิ้มพูลผล อรม.อร.
54 23056 พ.จ.อ. ประสิทธิชัย  หุตะนาวิน รร.นร.
55 23233 จ.อ. สมพิศ  เขยะตา กองรถยนต์ ขส.ทร.
56 23256 พ.จ.อ. วิฑูรย์  เรืองศรี ปจปร.ฐท.กท.
57 23350 จ.อ. นพพงษ์  ทองอยู่ อศ.
58 23422 จ.อ. ศิระ  ทองเกิด สก.ทร.
59 23747 น.ท.หญิง จันทราทิตย์  อาทิตย์เที่ยง พร.
60 23793 พล.ร.ต. สุรพงษ์  เผือกน้อย แผนกบำนาญ
61 23840 พล.ร.ต. ศิริชัย  กาญจนบดี บก.ฐท.สส.
62 23857 ร.ท. ธีรพัฒน์  พงศ์อุดม พัน.สห.ทร.ที่ 1 สห.ทร.
63 24599 พ.จ.อ. อนุชา  หนูกระโทก กบร.กร.
64 24943 พ.จ.อ. ก่อเกียรติ  แก้วลมูล กรม สน.สอ.รฝ.
65 25605 จ.อ. สุพจน์  มัจฉาชาญ กรม รฝ.1 สอ.รฝ.
66 25814 ร.อ. พิรพัฒน์(อธิเมศร์)  ชีวชัยมงคล(จิระประสิทธิกุล) ยศ.ทร.
67 26495 ร.ต. คคนันต์  เจี้ยมดี โรงพยาบาลสิริกิติ์
68 26678 พ.จ.อ. นรินทร์  โนนทิง ร้อย บก.นย.
69 26847 ร.ต. ดุษฎี  จันทร กยพ.กร.
70 26918 น.ต. โสภณ  ตะวันขึ้น อร.
71 27239 นาย กอบกาญจน์  ทองหยวก สพ.ทร.*
72 27277 จ.อ.หญิง กรองกาญจน์  สมศรี ดย.ทร.ฐท.กท.
73 27451 จ.อ. วินัย  บุญประคอง สพ.ทร.*
74 27577 พ.จ.อ. อุทัย  ธรรมมา พัน.ช.พล.นย.
75 27608 ร.ท. เชิดชาย  สุวะรักษ์ พธ.ทร.

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-11-23 12:59:08 IP: 180.183.102.169