เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เกินกว่า 5 ปี
 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2556
ลำดับ ยศ -ชื่อ-สกุล ทะเบียนสมาชิก ปันผล  เฉลี่ยคืน   ยอดรวม 
1 นาย กำพล  วงศ์ทวีลาภ 20933       1,145.00                     -             1,145.00
2 น.ต. กฤตนัย  พันธบุตร 21348          148.00                     -                148.00
3 พ.จ.อ.สายทอง  จันทร์กระจ่าง 9768          540.00                     -                540.00
4 นางสาว พนิดา  พรสมุทรสินธุ์ 21396            28.00                     -                  28.00
5 นาย แมน  หาญศิลป์พงศ์ 21464            28.00                     -                  28.00
6 นาย สุรเกียรติ  ลิบลับ 21465            28.00                     -                  28.00
7 นาง มรกต  รวีทรัพย์ไพศาล 21497            93.00                     -                  93.00
8 นาย วิฑูร  มั่งมณี 21645            23.00                     -                  23.00
9 นาย วีระศักดิ์  ลีลานภาศักดิ์ 21646            23.00                     -                  23.00
10 นาย สมพร  อุระรื่น 21647            23.00                     -                  23.00
11 นางสาว วิไลลักษณ์  โกมุทพันธ์ 21648            23.00                     -                  23.00
12 นายธนิศร  สุขโพธิ์ 17086            59.00                     -                  59.00
 รวมเป็นเงินที่สมาชิกสามารถติดต่อขอรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น            2,161.00

หากสมาชิกที่มีรายชื่อต้องการมารับเงินได้ ที่ สค.รน.

ภายในวันที่ 28 ก.พ.62 เท่านั้น 

หากเลยกำหนดจะนำเงินเข้าเป็นทุนสำรอง
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-11-23 12:50:01 IP: 180.183.102.169