พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สค.รน.ประจำปี 2561
 
 
 
 
 

 

 

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม  2561  พล.ร.ต.สุพจน์   สายวงศ์ปัญญา ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.ร่วมกับ พล.ร.ต.พินิจ ชื่นรุ่ง จก.สก.ทร.ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก สค.รน.มีผู้ได้รับทุนทั้งสิ้น 506 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,533,000 บาท  แบ่งเป็น

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,500 บาท

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 4,000 บาท

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นอาชีวศึกษา ทุนละ 4,500 บาท

ประเภททุนเรียนดี ระดับชั้นอุดมศึกษา ทุนละ 5,000 บาท

 

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอนุบาล ทุนละ 2,500 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 2,500 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 3,000 บาท

ระเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 3,000 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอาชีวศึกษา ทุนละ 3,500 บาท

ประเภททุนส่งเสริม ระดับชั้นอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท

 

ประเภททุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ทุนละ 5,000 บาท

รายชื่อบุตรที่ได้รับทุนการศึกษา สค.รน. ประจำปี 2561 <<< คลิ้กเพื่อดูรายชื่อ

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-08-27 10:02:31 IP: 124.121.195.246