สค.รน.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การออมทรัพย์กับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2561 พล.ร.ต.สุพจน์   สายวงศ์ปัญญา  ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การออมทรัพย์กับ สค.รน." โดยให้ น.อ.สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ ผู้จัดการ  เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก ของ สค.รน.และได้มอบเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาของ นักเรียนจ่า ต่อไป

 

 

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-07-13 14:43:59 IP: 58.11.67.97