รดน้ำขอพรประธาน สค.รน. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561
 
 
 
 
 

เมื่อวันพุธที่ 11 เม.ย.61 น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ ผู้จัดการ สค.รน. ,  น.อ.คมน์  ชัยนาม รองผู้จัดการ สค.รน.  ,น.ต.จารึก  คุ้มครอง หน.สำนักงานฝ่ายจัดการ และ ตัวแทน จนท.สค.รน.  เข้ารดน้ำขอพร  พล.ร.ต.สุพจน์   สายวงศ์ปัญญา ประธาน สค.รน. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และขึ้นปีใหม่ไทย  เพื่อความเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับ ข้าราชการและ จนท. สค.รน. ทุกคน 
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-04-17 09:20:02 IP: 14.207.11.180