ตั้งแต่ 1 มี.ค.61 เป็นต้นไป ผู้กู้ที่มียอดกู้เกิน 500,000 บาทขึ้นไป ต้องให้คู่สมรสเซ็นต่ฯ
 
ตั้งแต่ 1 มี.ค.61 เป็นต้นไป 
ผู้กู้ที่มียอดกู้เกิน 500,000 บาทขึ้นไป
ต้องให้คู่สมรสเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนพื้นที่ด้วย
    
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2018-03-02 12:53:14 IP: 183.88.56.139