สค.รน.ขอเพิ่มเติมเอกสารประกอบในการขอกู้เงิน (หนังสือรับรองสถานะบุคคล ผู้กู้+ผู้ค้ำ)
 

สำหรับผู้ค้ำประกันให้นำหนังสือรับรองสถานะบุคคล (ผู้ค้ำประกัน) ไปเซ้นต์รับรองที่ผู้แทนหน่วย ทุกครั้งไปŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2018-02-23 11:06:43 IP: 180.183.117.126