รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
จำนวน 75 รางวัลๆละ 2,000 บาท เงินจะโอนเข้าบัญชีสมาชิก วันที่1 ธ.ค.60
ลำดับ เลขที่สมาชิก ยศ ชื่อ สกุล สังกัด
1 302 พ.จ.อ.(พ) กนก  วิโนทกะ กลน.กร.
2 3773 พ.จ.อ. สมใจ  พินโยพัน สก.ทร.
3 3829 พ.จ.อ.(พ) สิทธิศักดิ์  ปักกาโล ศฝท.ยศ.ทร.
4 4235 ร.อ. ณรงค์  ประทุมมา ทรภ.2
5 5159 จ.อ. วิสูตร  คำสูง พล.นย.
6 6118 พ.จ.อ. จรัญ  โออินทร์ บก.ฐท.พง.ทรภ.3
7 6209 น.ต. ธีรชาติ  ชูลี แผนกบำนาญ
8 6649 พ.จ.อ. ไสว  ฤกษ์สโมสร พัน.สห.ทร.ที่ 3 กรม สห.ทร.
9 6693 น.ต. วิชัย  เยื้องประเสริฐ ชย.ทร.
10 7909 พ.จ.อ. ศุภรัตน์  มีนากร แผนกบำนาญ
11 8731 ร.อ. ธนภาพ  นวสมัครการ พัน.ซบร.กรม สน.สอ.รฝ.
12 8847 พ.จ.อ. สมพัฒน์  เกรียงทอง กลน.กร.
13 8933 ร.อ. ไสว  จิตบุญ รพ.ฐท.สข.
14 10549 น.ท. พิภพ  สุดาบุตร กรม สน.สอ.รฝ.
15 10602 จ.อ. สันติพัฒน์  ทองแก้ว กยพ.กร.
16 11121 พ.จ.ต. สรณ์พงค์  นิยม กฝร.กร.
17 11696 ร.ต. อรุณรุ่ง  กัญยะมาสา แผนกบำนาญ
18 12237 น.ท. พีร์  หอสิริ รพ.ทร.กรุงเทพฯ พร.
19 12383 ร.อ. วิเชียร  สนิทราษฎร์ สก.ทร.
20 12552 น.ท.หญิง มณีรัตน์  นันทรักษ์ชัยกุล รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
21 12668 ร.อ. สรชัย  ศักดิ์สิทธิ์ กบฮ.กร.
22 12814 น.ต. ศุภชัย  แสนฤทธิ์ อล.ทร.
23 13093 ว่าที่ น.ต. ธนชัย  รอดทัศนา บก.กยฝ.กร.
24 13185 พล.ร.ต.หญิง ศรีสุกัญญา  ธีรศาสตร์ แผนกบำนาญ
25 13397 น.อ. สันติ  ลยางกูร ศกล.พธ.ทร
26 13607 ร.อ. นาวิน  หมายดี อรม.อร.
27 13892 จ.อ.หญิง วาสนา  ศรีชัย ดย.ทร.ฐท.กท.
28 14114 จ.อ. พีรวิศว์  ประสิทธิไกร สก.ทร.
29 14218 ร.ท. อุเส็น  หนิหมะ แผนกบำนาญ
30 14229 จ.อ. สมหวัง  ทองมี กยพ.กร.
31 14236 พ.จ.อ. มงคล  ปัดทุมศาลา กบฮ.กร.
32 14276 น.ท. พฤฒิชัย  มหสธน ยศ.ทร.
33 14439 จ.อ. ประภากร(ประสงค์)  แสนสุรีย์ สก.ทร.
34 14542 น.ท. พรรษวัชร์  ศรีแสง อจปร.อร.
35 15376 นาง ณันทิยาพร(พิศมัย)  แก้วบางพลี(คำนุ) บก.ยศ.ทร.
36 15698 พ.จ.ท. วีระ  ขวัญพงษ์ ปจปร.ฐท.กท.
37 16014 น.อ.(พ) หญิง รัชนันท์  บำเหน็จพันธุ์ แผนกบำนาญ
38 16488 จ.อ. ธวัช  ภิรมย์กิจ กลน.กร.
39 16832 นาง ชมภู  นิธินวคุณไพศาล บก.ยศ.ทร.
40 17272 พ.จ.อ. ธานี  มหธนานุรักษ์ บก.กยฝ.กร.
41 17326 น.ต. สุชาติ  ทัศนศร อล.ทร.
42 18037 นาย ธนพัฒน์  โพธิ์น้ำซับ ชย.ทร.
43 18128 จ.อ. สัญญา  แก้วอร่าม กรง.ฐท.สส.
44 18788 จ.อ. ธเนตร์  อินทับเมฆ กยพ.กร.
45 18918 จ.อ. อรรถพล  ขำกลัด กฟก.2 กร.
46 19012 จ.อ. ชาญชัย  แสงอุไร กองจรวดนำวิถีทุ่งโปรง สพ.ทร.*
47 19042 น.อ.(พ) หญิง เฉิดโฉม  บัญชา กพ.ทร.
48 19626 พ.จ.อ. นาวิก  ภู่รัตน์ สพ.ทร.*
49 19643 พ.จ.อ. วรเดช  ศิริจันทร์ บก.กบร.กร.
50 19645 พ.จ.อ. วรวิชย์  น้อยประเสริฐ กองรถยนต์ ขส.ทร.
51 20143 พ.จ.อ. สมชาย  พงเพ็ง รร.สสท.ทร.
52 20273 จ.อ. สุทิศ  คงกำเนิด กตอ.กร.
53 20480 จ.อ. ภานุพงศ์  สัมมาปฎิบัติ บก.กยฝ.กร.
54 21063 น.อ. วิทยา  จงก้าวหน้า ศฝ.สอ.รฝ.
55 21555 จ.อ. ธีรศักดิ์  สลีอ่อน อล.ทร.
56 21603 จ.อ. อเนก  พรมสิทธิ์ พัน.ลว.พล.นย.
57 21743 พ.จ.อ. สุริยน  เกิดอยู่ กอง รปภ.ฐท.กท.
58 21841 จ.อ. วัฒนา  ยาบา ฐท.สข.ทรภ.2
59 22027 ร.อ. วสันต์  หน่อสีดา กบร.กร.
60 22244 จ.อ. จำรัส  พุ่มรินทร์ กยพ.กร.
61 22267 จ.อ. ทรงศักดิ์  แฝงสีคำ บก.ฐท.พง.ทรภ.3
62 22367 น.ท.หญิง ฐปวัลย์  กรอารีรัตน์ พธ.ทร.
63 22418 จ.อ. อนุพงศ์  บุญยะมา สห.ทร.
64 22749 จ.อ. วัชระ  ประกอบทรัพย์ กรม สน.สอ.รฝ.
65 22783 พ.จ.อ. ไพโรจน์  รัตนภักดี ทรภ.1
66 23092 พ.จ.อ. ณพล  สายศิลป์ ขส.ทร.
67 23302 จ.อ. ประสงค์  คงดี กยพ.กร.
68 23367 น.อ. ศรัณย์  วีราสา ขว.ทร.
69 23861 จ.อ. ศุภณพัชญ์  มาไกล อจปร.อร.
70 24030 ร.อ. สุวิทย์  คำแดง นสร.กร.
71 24140 น.อ.หญิง พัฒน์ชนก  จิตสุวรรณ พร.
72 24268 พ.จ.อ. ไพฑูรย์  ชิณวงษ์ พัน.ร.3 กรม ร.1 พล.นย.
73 24733 นางสาว ปณิตา  เตียนสูงเนิน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
74 24956 นาย สมพงษ์  ชะเอมไทย อจปร.อร.
75 25617 พ.จ.อ. วิเศษศักดิ์  จุดมี พัน.สอ.23 กรม สอ.2 สอ.รฝ.
       
       
                                น.อ.
        (คมน์  ชัยนาม) 
      รองผู้จัดการ สค.รน.
                          พ.ย.๖๐

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2017-11-24 15:46:41 IP: 183.88.39.164