เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี2560
 

สมาชิก สค.รน.สามารถตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 (ยอดเงินโดยประมาณ) ได้แล้วที่  >>>    http://www.kehanavycoop.com/coop/index.php 

*หมายเหตุ : ยอดเงินจะโอนเข้าบัญชีหลังจากประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เป็นตันไป  ทั้งนี้สมาชิกต้องเสียค่าบริการให้กับธนาคารฯ  จำนวนเงิน 7 บาทด้วย
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2017-11-08 10:59:49 IP: 14.207.47.82