สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อฝ่่ายการเงิน สค.รน.เพื่อรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน(ค้างจ่ายปี54)
 

สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ติดต่อฝ่่ายการเงิน สค.รน.  ภายในวันที่ 9 ธ.ค.59 ถึง 9 มี.ค.60 หากพ้นกำหนดแล้ว สค.รน.จะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยจะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรอง สค.รน. ต่อไป
   
   
 
Posted: admin Date: 2017-02-24 09:34:38 IP: 180.183.111.139