รายชื่อสมาชิกที่ได้เงินรางวัลในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559
 
สมาชิกที่ได้รับเงินรางวัลจากการจับรายชื่อในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ลำดับ ทะเบียนสมาชิก ยศ-ชื่อ-สกุล สังกัด
1 3755 น.อ.บรรพต   นิธิณัฐอาภาศิริ กพ.ทร.
2 4505 จ.อ.อภิชัย   จารุสินธพ ฐท.สข.ทรภ.2
3 4744 ร.อ.สุวัฒน์   ข้องม่วง ฐท.สข.ทรภ.2
4 5126 พ.จ.อ.บัญญัติ   นาคะบุตร์ อจปร.อร.
5 5343 จ.อ.เจริญสิน   ชัยนคร บก.ฐท.พง.ทรภ.3
6 5632 พ.จ.อ.อาคม   เพชรรัตน์ ฐท.สข.ทรภ.2
7 6086 พ.จ.อ.สมคิด   บุรินทร์ศักดิ์เสมา พัน.สอ.23 กรม สอ.2
8 6105 น.อ.อนุชิต   พีระธำรงค์กุล ขส.ทร.
9 6294 จ.อ.ฉลอง   มุดม่วง สอ.12 กรม สอ.1 
10 7351 พ.จ.อ.โอฬาร   แต้สมบูรณ์ บก.กยฝ.กร.
11 7486 นายนควัฒน์   ทิพย์ปิ่นเกล้า ชย.ทร.
12 7705 พ.จ.อ.รมย์   ดำหวัง สก.ทร.
13 7746 พล.ร.ต.โสภณ   รัตนสุมาวงศ์ บก.พร.
14 8533 พ.จ.อ.กิตติภณ   เพชรทวีรัตน์ บก.พร.
15 8821 ร.อ.หญิง สุมารินทร์   ภูมิพิบูลย์ ยศ.ทร.
16 10548 น.อ.พัฒน์   เทพปฏิมา กพ.ทร.
17 11515 น.ท.สุรนาท   เจียมจิตร บก.ฐท.สส.
18 11967 พ.จ.ท.อาลักษณ์   วาห์สะ กยพ.กร.
19 12081 ร.ท.สนธยา   ทองเปี่ยม สก.ทร.
20 12109 พล.ร.อ.บงสุช   สิงห์ณรงค์ แผนกบำนาญ
21 12986 จ.อ.นะที   ศรีขาว กฟก.1 กร.
22 13288 จ.อ.ประเสริฐ   สังขหัส แผนกบำนาญ
23 13570 จ.อ.ญาณวุฒิ   ณัฐชยังกูร ขส.ทร.
24 13692 น.ต.อัศนัย   ไทรบุญจันทร์ อศ.
25 13830 พ.จ.อ.ศิริชัย   บุตรรัตน์ พัน.สอ.21 กรม สอ.2
26 13867 น.ต.หญิง พัชรา   บุญเนือง แผนกบำนาญ
27 14496 พ.จ.อ.ประภัสร์   เพิ่มสิน กอง รปภ.ฐท.กท.
28 14966 พ.จ.อ.มานพ   สีแก่น บก.กยฝ.กร.
29 16207 จ.อ.ณัฐพล   หลายแม่น บก.กยฝ.กร.
30 16240 จ.อ.ศักดา   กุลวงษ์ กตอ.กร.
31 16443 น.อ.หญิง ลูกจันทร์   เหรียญสุวรรณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
32 16745 จ.อ.เสกสรร   อยู่ยง พัน.รนบ.พล.นย.
33 16872 จ.อ.สมศาท   สมหวัง ยก.ทร.
34 16972 น.ต.คงนคร   อินทะแสน ยก.ทร.
35 17014 จ.อ.สายัณห์   อุ่นละม้าย กรม สน.สอ.รฝ.
36 17320 ร.อ.เมธาวี   หิรัญมูล บก.กยฝ.กร.
37 17682 จ.อ.วิทยา   ช่างหม้อ บก.กยฝ.กร.
38 18071 จ.อ.ชฎาพร   ประชาบุตร บก.ศฝท.ยศ.ทร.
39 18348 จ.อ.สราวุธ   ชัยบูรณ์ บก.กยฝ.กร.
40 18418 พ.จ.อ.วิโรจน์   สนธิพงษ์ประยูร กรม สอ.2 สอ.รฝ.
41 18682 จ.อ.บุญส่ง   สมภาค บก.กยฝ.กร.
42 18756 พ.จ.ท.ดุสิทธิ์   ชาคำสัย พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย.
43 18914 จ.อ.ฐากร   นิระทัย บก.กบร.กร.
44 19101 พ.จ.อ.หัตถชัย   พ่วงเชย บก.กบร.กร.
45 19103 จ.อ.ณัฐพงษ์   จันดา ศฝ.นย.
46 19270 ร.อ.พนม   บุญสูง บก.กบร.กร.
47 19406 น.อ.อารัญ   เจียมอยู่ กบ.ทร.
48 20451 นายศุภธัญญา   พรหมสีดา ต่อเรือเหล็ก อจปร.อร.
49 20681 พ.จ.อ.สุวิทย์   โดยอาษา บก.ศฝท.ยศ.ทร.
50 20750 น.อ.สัญญา   ศิลากุล สตน.ทร.
51 20854 พ.จ.ต.นฤทธิ์   เปี่ยมเจริญ ชย.ทร.
52 21393 ร.ต.ธนดล   ฉิมทิม กบร.ทร.
53 21451 พล.ร.ต.สุรศักดิ์   เมธยาภา ทรภ.1
54 21564 น.ต.สามารถ   หีบไสสงค์ กฟก.2 กร.
55 21739 น.ท.สุรชัย   เดชศิริ สก.ทร.
56 22020 จ.อ.สิทธิชัย   โพธิ์ทอง บก.ฐท.พง.ทรภ.3
57 22055 พ.จ.อ.ไพรวัลย์   ศรีลาศักดิ์ กยพ.กร.
58 22159 ร.ต.ไพฑูรย์   วิชกูล ขว.ทร.
59 22309 จ.ท.อดิศร   บ่อน้ำร้อน กยพ.กร.
60 22404 น.ท.ชาติสยาม   ชัยชูโชค ยก.ทร.
61 22436 จ.อ.มานิต   ณ  ลำพูน พัน.ลว.พล.นย.
62 22576 น.อ.หญิง ชูวรรณ   ศรีสุข บก.พร.
63 22709 น.ท.วันชัย   จันทร์ละเอียด บก.กบร.กร.
64 22742 ร.อ.หญิง อภิพร   กาญจนกุญชร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.
65 22805 นายชาญ   จารุเนตร สก.ทร.
66 22918 จ.อ.ปรีชา   สังวรรณา รร.สสท.ทร.
67 23337 พ.จ.อ.นิพนธ์   โภคาแสง พธ.ทร.
68 23405 น.อ.สมริทธ์   งามสวย สบ.ทร.
69 23652 พ.จ.อ.ชลระธี   เจริญทรัพย์ พัน.สอ.22 กรม สอ.2
70 23735 น.อ.เดช   สิทธิไชย บก.สสท.ทร.
71 23864 ร.อ.หญิง ธนังฉัตร   อินทรกำจร สก.ทร.
72 24259 ร.ท.บริหาร   คำนันท์ กฟก.2 กร.
73 24339 จ.อ.อุดร   สุทธะสิงห์ กลน.กร.
74 24650 จ.อ.อัคนีย์   ไชยพันธ์ อศ.
75 24787 จ.อ.ชวลิต   โคตะปัญญา พัน.ป.4 กรม ป.พล.นย.

รางวัลละ 2,000 บาท  จำนวน 75 รางวัล  ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รางวัลด้วยครับ Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: admin Date: 2016-12-14 10:42:53 IP: 183.88.79.192