สค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมต่างในพื้นที่ สัตหีบ 23-25 มี.ค.59
 

1. ด้วย สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด (สค.รน.) จะเดินทางไปรับสมัครสมาชิกใหม่  พร้อมทั้งรับสัญญาเงินกู้และให้สมาชิกติดต่อธุรกรรมต่างๆ ของ สค.รน. กับกำลังพล ทร.  ในพื้นที่สัตหีบ  และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

    1.1 ในครั้งนี้ สค.รน. จะตั้งบูทเพื่อให้สมาชิกและกำลังพล ทร.พื้นที่สัตหีบมาติดต่อ ณ อาคารเอนกประสงค์  

กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ (กสน.กร.) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์  โดยมีกำหนดการดังนี้ 

         1.1.1 ในวันพุธที่ 23 มี.ค.59 ระหว่างเวลา 1330 - 1600 รับสมัครสมาชิกใหม่ และรับแบบคำขอกู้เงินพร้อมทั้ง
ให้สมาชิกติดต่อธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ สค.รน.

         1.1.2 ในวันพุฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.59 ระหว่างเวลา 0900 - 1600 รับสมัครสมาชิกใหม่ และรับแบบคำขอกู้เงินพร้อมทั้งให้สมาชิกติดต่อธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ สค.รน.

         1.1.3 ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.59 ระหว่างเวลา 1330 - 1200 รับสมัครสมาชิกใหม่ และรับแบบคำขอกู้เงินพร้อมทั้งให้สมาชิกติดต่อธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ สค.รน.

2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอกู้  และใบสมัครสมาฃิกได้ที่ เว็บไซต์ www.kehanavycoop.com หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02475 32 93 ถึง 95 ในวันและเวลาราชการ  รายละเอียดการปฎิบัติได้มอบหมายให้ ร.ท.สุนทร  กาสีพูน  หัวหน้าสำนักงานฝ่ายจัดการ สค.รน. (โทร.53141 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9027 9485)
เป็นผู้ประสานโดยตรง 
   
   
 
Posted: admin Date: 2016-03-10 10:27:59 IP: 180.183.14.223