แจ้งสมาชิกทราบ เรื่อง สค.รน. จะแก้ไขสัญญาเงินกู้ใหม่ เริ่มใช้ 12 ก.พ.58
 

เนื่องจาก สค.รน. มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันแบบใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายค้ำประกันฉบับปัจจุบันที่แก้ไขใหม่  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 12 ก.พ.58 เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งสมาชิกทุกท่านทราบ  หากสมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่นเรื่องขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.58 กรุณาดาวน์โหลด แบบฟอร์มสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกันรูปแบบใหม่ ดาวน์โหลดได้จาก เมนู แบบฟอร์ม เงินกู้ 

ขอบคุณครับ
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2015-02-06 14:24:22 IP: 171.96.178.28