สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลลี่ยนแปลง บัญชีธนาคาร ที่ สค.รน.จะโอนปันผล/เฉลี่ยคืน
 

สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลลี่ยนแปลง บัญชีธนาคาร ที่ สค.รน.จะโอนปันผล/เฉลี่ยคืน  

* * * ขอให้สมาชิกส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารฯ  ก่อนวันที่ 17พ.ย.57 * * *

นำส่งด้วยตนเอง หรือ fax 53245 โดยเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และ ระบุว่า "ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เท่านั้น"
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2014-10-31 13:20:29 IP: 27.55.174.126