สค.รน. เปิดรับฝากเงินบัญชี "เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ๒๕๕๗"
 

          ๑.  ด้วยปัจจุบันมีสมาชิกได้ขอฝากเงินกับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) จำนวนมาก แต่ สค.รน.ได้กำหนดวงเงินฝากในแต่ละเดือนและแต่ละบัญชีไว้ ทำให้ไม่สามารถฝากเงินได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการออมเงิน คณะกรรมการดำเนินการ สค.รน. จึงมีมติให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทั่วไปชื่อ “บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ๒๕๕๗”  สำหรับสมาชิก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

                   ๑.๑ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔.๐ ต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สค.รน.จะพิจารณากำหนด

                   ๑.๒ คิดดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากทุก ๖ เดือน (ใน ๓๑ มี.ค. และ ๓๐ ก.ย.)

                   ๑.๓ การเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องฝากขั้นต่ำ ๑,๐๐๐ บาท

                   ๑.๔ เงินฝากสูงสุดไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต่อบัญชีเงินฝาก

          ๒. หากสมาชิกมีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว สามารถฝากได้ ตั้งแต่ ๒๒ ก.ย.๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเงิน สค.รน. โทร.๕๓๒๓๘
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2014-09-26 15:55:19 IP: 27.55.46.58