แบบสำรวจความต้องการบ้านพักอาศัย โครงการ นาวีเพลส เขาหมอน
 
 
 
 
 

จุดประสงค์      :  เพื่อให้การออกแบบโครงการบ้านพักอาศัยโครงการ นาวีเพลส เขาหมอน เป็นไปตามความต้องการของข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือมากที่สุด

คำชี้แจง           :  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็น

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

                           แบบสำรวจนี้มีจำนวน 3 หน้า โปรดอ่านคำชี้แจงการตอบของแต่ละตอนก่อนลงมือทำ และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ผู้สำรวจจึงขอความกรุณาให้ท่านตอบตามความรู้สึกนึกคิดของท่านอย่างแท้จริง 

โปรดส่งแบบสอบถามกลับมาที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ขอบคุณเป็นอย่างสูง

แบบสอบถาม คลิ้ก ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2013-10-16 15:46:36 IP: 58.9.132.171