ประกาศ สค.รน. เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
 

***หมายเหตุ : กรณี ยื่นขอทุนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ระดับ ม.ต้น ถึง ป.ตรี 

ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบตาม ข้อ1

ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา หรือสำเนาใบระเบียน หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และใบรับรองผลการศึกษา(TRANSCRIPT)Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: admin Date: 2023-05-30 10:26:20 IP: 124.121.183.194