บรรยายพิเศษ นรข.พื่นที่เขต เชียงคาน 12 พ.ย. 2563
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ประธานกรรมการดำเนินงาน สค.รน. (พล.ร.ต.ดุลย์พัฒน์  ลอยรัตน์) 

เป็นประธานในการจัดบรรยายพิเศษ ณ นขร.พื้นที่เขตเชียงคาน

   
   
 
Posted: admin Date: 2020-12-02 06:58:59 IP: 14.207.81.44