บรรยายพิเศษ นรข.พื่นที่เขต หนองคาย
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ประธานกรรมการดำเนินงาน สค.รน. (พล.ร.ต.ดุลย์พัฒน์  ลอยรัตน์)

เป็นประธานในการจัดบรรยายพิเศษ ณ นขร.พื้นที่เขตหนองคาย
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-12-01 07:37:45 IP: 14.207.81.44