การสมัครสมาชิก
 

- Download แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก สค.รน. ได้ที่นี่ >>>  แบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียด

- การส่งค่าหุ้น 1 หุ้น เท่ากับ 100 บาท ท่านสามารถเลือกส่งหุ้นได้ต่ำสุด 3 หุ้น (300 บาท)
สูงสุดไม่เกิน 
100 หุ้นต่อเดือน (10,000 บาทต่อเดือน) สมาชิกเลือกได้ตามต้องการ โดยต้องเหลือมากกว่า 30% ของเงินเดือน

- เพดานทุนเรือนหุ้นสูงสุด 800,000 บาท

- ค่าสมัครสมาชิกแรกเข้า(ค่าธรรมเนียม) 100 บาท

- การส่งเงินค่าหุ้น หากเป็นสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ หรือ ข้าราชการบำนาญ) ที่มีความประสงค์ส่งค่าหุ้น
ด้วยการตัดผ่านบัญชีธนาคาร กรุณานำสำเนาบัญชี
ธนาคารทหารไทยธนชาติ
พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการหรือพนักงานราชการ ของท่านมาด้วย

 เอกสารประกอบการสมัคร

(1) สำเนาทะเบียนบ้าน
(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ทหารไทยธนชาติ /ธ.กรุงไทย (บัญชีเงินเดือน)
(3) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
(4) สลิปเงินเดือน

หมายเหตุ -หากท่านไม่สะดวกสมัครด้วยตนเอง สามารถฝากบุคคลอื่นหรือส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ได้ที่
สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด  2/9 อาคารสวัสดิการทหารเรือ (ชั้น 1) ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านชั่งหล่อ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 (ไม่ต้องแนบเงินมา)

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2012-07-26 13:03:54 IP: 180.183.53.32