การกู้เงิน
 

 

 

 การกู้เงิน

 (1) ข้าราชการ ทร.  กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 65 เท่าของเงินเดือน ผ่อนสูงสุด 20 ปี (240 งวด)

 (2) สมาชิกมีค่าหุ้นเป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน

 (3) สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ สค.รน. เป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90

       ของจำนวนเงินฝากทั้งหมด

 (4) มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน โดยสามารถลงนามรับรองค้ำประกันได้ที่

       4.1 พื้นที่สัตหีบ     น.ต.บุญเชิด    แก้วชูวงษ์      // ประจำแผนก รับ-จ่าย กง.กร. 

       4.2 พื้นที่สัตหีบ     ร.อ.เทวฤทธิ์    ดีดวงพันธ์     // ประจำแผนกควบคุมเบิกจ่าย กง.บก.นย.

       4.3 พื้นที่พังงา      น.ท.ธเนตร      อินอำรุง        // นกพ.บก.ฐท.พง.ทรภ.3

       4.4 พื้นที่ ฐท.สข.   น.ต.สาธิต       พหลยุทธ     // กพ.บก.ทรภ.2

 (5) Download แบบฟอร์มคำขอกู้เงินและหนังสือค้ำประกัน  ได้ ที่นี่  เพื่อกรอกรายละเอียด

 (6) ส่งแบบฟอร์มขอกู้เงินที่ สค.รน.

 

               สค.รน. จ่ายเงินรวดเร็ว จ่ายเงินกู้ทุกวันศุกร์ หากเอกสารครบและอยู่ในวงเงินที่ท่านกู้ได้

               หมายเหตุ : กรณีกู้เงินเกิน 800,000 บาท ขึ้นไป หากสมรสแล้วต้องนำคู่สมรสมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้แทนหน่วย 

                                             กรณีกู้เงินตั้งแต่ 800,000 บาท ขึ้นไป  ต้องใฃ้ผู้ค้ำ 2 คน

สอบถามเเพิ่มเติม : โทร.53294 และ 53295
   
   
 
Posted: admin Date: 2012-07-26 14:38:06 IP: 180.183.104.213