ขอให้ สค.รน.จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการสมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้
Posted: วิทวัส อิ่มเอิบ Date: 2021-01-21 14:16:51
   
  ผมอยากขอให้ สค.รน.พิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ของ สค.รน.ไปให้บริการแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกบ้าง เนื่องจากปัจจุบันสมาชิกที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จะติดต่อทำธุรกรรมกับ สค.รน.แต่ละครั้ง จะต้องเดินทางมาที่ สค.รน.ในกรุงเทพ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจำนวนมาก ถ้าหาก สค.รน.จัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ได้ก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกลงจำนวนปีละไม่น้อย ผมยกตัวอย่างเช่นถ้ามีสมาชิกจะยื่นเรื่องขอกู้เงินซึ่งจะต้องเดินทางมายื่นเรื่องที่ สค.รน.ในกรุงเทพแล้วกลับหน่วย สมาชิกรายนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่น้อยกว่า 3,000 บาท/คน ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับการที่จะต้องเดินทางไปยื่นเรื่องเท่านั้น สค.รน.น่าจะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการสมาชิกเป็นส่วนรวม อาจจะ 3 เดือน/ครั้ง หรือตามแต่จะเห็นสมควร หากไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการได้ เห็นควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เป็นตัวแทน/เจ้าหน้าที่ของ สค.รน.ในการรับทำธุรกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก เช่น รับคำขอกู้เงิน การขอปรับเพิ่ม - ลดการส่งหุ้น เป็นต้น ขอความกรุณาผู้บริหาร สค.รน.พิจารณาด้วยครับ
 
 

 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
ทะเบียน:
รหัสผ่าน: